sauna Fenomeen is gesloten

click here for english version


Amsterdam, juli 2011

Waarom de Binnenpret de huur heeft opgezegd aan Sauna Fenomeen

De zware beslissing Fenomeen de huur op te zeggen en de samenwerking te beëindigen is genomen omdat ons inziens een jarenlang wanbeleid gevoerd werd door vereniging Fenomeen en haar bestuur. Dit wanbeleid was er op bijna alle fronten. Er werd niets veranderd, ondanks vele pogingen in die richting door vereniging de Binnenpret, via diverse Binnenpretvergaderingen en via een uitvoerig rapport met aanbevelingen onder de titel “Sauna Fenomeen moet blijven”. Toen het voor de Binnenpret uiteindelijk duidelijk was dat de situatie niet verbeterde, eerder verslechterde, heeft de Binnenpretvergadering eind 2004 zonder tegenstemmen besloten de samenwerking te beëindigen en vereniging Fenomeen de huur op te zeggen.

Wat daaraan voorafging:

Organisatie
Het bleek vereniging Fenomeen niet te lukken een fatsoenlijke organisatie op te zetten.
Het bestuur bestond meestentijds uit een minimaal aantal leden. Bestuurswijzigingen werden meestal niet aan de Binnenpret gemeld, zodat het voor de Binnenpret onduidelijk was met wie we te maken hadden en wie de verantwoordelijken waren. Vereniging de Binnenpret heeft destijds regelmatig vragen gesteld aan bestuurders van Vereniging Fenomeen. De vragen werden niet beantwoord of de “schuld” werd naar het “vorige bestuur” geschoven, waarna het nieuwe bestuur op dezelfde weg door bleek te gaan.
De vergaderingen van vereniging Fenomeen werden gekenmerkt door felle conflicten, soms uitmondend in geschreeuw en intimidatie en het afnemen van stemrecht van medewerkers die een of twee keer niet op de vergadering waren geweest. Het is meerdere malen voorgekomen dat het bestuur in zijn geheel dreigde op te stappen wanneer de leden van de vereniging bepaalde bestuursleden niet wilden benoemen. Fenomeen was in de praktijk een organisatie die van bovenaf werd bestuurd. Ondanks hun vaak grote inzet als vrijwilliger hadden de leden van de vereniging in de praktijk weinig of geen invloed op het beleid. Er waren in de voorgaande jaren teveel mensen geschorst, in de ziektewet gekomen, op non-actief gesteld of ontslagen. Een aantal mensen ging overspannen weg. Dit gold zowel voor betaalde krachten als voor vrijwilligers. Veel van deze mensen gingen weg of werden weggestuurd omdat ze het niet eens waren met het gevoerde beleid. Wie zich in het beleid van het zittende bestuur niet kon vinden liep grote kans te worden geschorst of op non-actief te worden gesteld.
De onderling verhoudingen waren zo verslecht dat mensen er overspannen weg gingen.

Financieel
Fenomeen gaf geen of weinig inzicht in de financiële huishouding en alléén als zij zich daaraan na veelvuldig vragen niet meer redelijkerwijs kon onttrekken. De informatie waarover de Binnenpret beschikte was daardoor volstrekt onvolledig.
Bovendien had Fenomeen regelmatig een achterstand in het betalen van de huur. Aangezien de huren van de Binnenpret kostendekkend waren (en zijn), betekende dit dat een betalingsachterstand zwaar drukte op de financiën van het geheel.
Het ene moment beklaagde Fenomeen zich over haar hachelijke financiële situatie en vroeg de Binnenpret om financiële ondersteuning, het andere moment zei zij dat de organisatie financieel gezond was. Juist de vele wisselende geluiden voedden de wildste geruchten over de financiële handel en wandel van Fenomeen. Deze geruchten hadden een negatief effect op de Binnenpret als geheel.

Contact met de andere leden van de Binnenpret
De Binnenpret is een vereniging die bestaat uit 15 onderdelen die gezamenlijk de oude en monumentale paardentramremise Amstelveenseweg/Eerste Schinkelstraat en Schinkelhavenstraat in zelfwerkzaamheid beheren. Dit vereist een eigen inbreng van en samenwerking tussen de onderdelen, waaraan vereniging Fenomeen zich de afgelopen tien jaar steeds onttrokken heeft.
Vereniging Fenomeen had al sinds lang geen afvaardiging naar de maandelijkse algemene ledenvergadering van vereniging de Binnenpret. In het verleden kwamen incidenteel wel eens mensen naar de vergadering; dat waren dan vaak nieuwe bestuursleden die van niets wisten en na één of twee keer weer verdwenen na het spuien van allerhande interne problemen. Dit heeft tot talloze misverstanden en voor de Binnenpret schadelijk handelen geleid. Hiermee “hingen” zij meer aan de organisatie van het geheel, dan dat zij een actieve en constructieve bijdrage leverden.

Bouwkundig
Als huurder van een van de ruimtes in de Binnenpret had Fenomeen rechten en plichten. De rechten werden door Fenomeen benadrukt, terwijl men zich aan belangrijke delen van de verplichtingen onttrok.
Fenomeen gaf niet of nauwelijks informatie over de verbouwingen; terwijl de Binnenpret verantwoordelijk was (en is) voor het casco. Er werd gesloopt en verbouwing op verbouwing gestapeld zodat er ernstige constructieve gebreken aan het gebouw ontstonden.
Dragende kolommen die van belang waren voor de constructie werden verwijderd, waardoor ernstige verzakkingen optraden.
Ook op het gebied van brandveiligheid was de situatie gevaarlijk; niet alleen voor de sauna zelf maar ook voor omwonenden en naastgelegen gebruikers van de Binnenpret en de directe omgeving. Juist in het kader van verantwoordelijkheid ten aanzien van vrijwilligers, klanten, personeel, en omwonenden zag de Binnenpret zich genoodzaakt direct in te grijpen.

Waarom wil de Binnenpret niet meer met vereniging Fenomeen verder?
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de algemene ledenvergadering zónder tegenstemmen de harde beslissing tot schorsing en huuropzegging van Fenomeen heeft genomen.
Vereniging de Binnenpret is niet van plan om nu weer opnieuw met Sauna Fenomeen om de tafel te gaan zitten, omdat al voor de huuropzegging diverse pogingen zijn ondernomen om tot een werkzaam geheel te komen. Er zijn voorheen steeds weer, door diverse wisselende besturen, allerlei mooie beloften gedaan om de samenwerking te verbeteren, maar deze werden nooit nagekomen. In het hiervoor genoemde rapport zijn verschillende aanbevelingen gedaan, die niet overgenomen zijn. Na dit alles is er bij de Binnenpret totaal geen vertrouwen meer in vereniging Fenomeen. De Binnenpret vindt het triest dat de jarenlange verbintenis met Fenomeen zo moet eindigen, maar we zien geen andere uitweg.

Op 1 augustus 2011 wordt, na 7 jaar procederen, het huurcontract tussen De Binnenpret en Sauna Fenomeen ontbonden.


Met vriendelijke groet,

Leden en bestuur van
Vereniging Binnenpret
1e Schinkelstraat 14-16
1075 TX  Amsterdam
www.binnenpret.org