Korte geschiedenis van de Binnenpret

Van gekraakte paardentramremise tot oudste vrijplaats van Amsterdam Oud-Zuid

Op vrijdag 10 februari 1984 werd de voormalige paardentramremise met stallen aan de Amstelveenseweg in Amsterdam gekraakt als onderdeel van de door de Amsterdamse kraakbeweging uitgeroepen "Dag van de Onrust".
Dit was een protest tegen de op handen zijnde ontruiming van het grote gekraakte complex "Wijers" aan de Nieuwezijds Voorburgwal, voor het bouwen van een Holiday-Inn hotel. Wijers werd vier dagen later ontruimd door een overmacht aan politie, die grote moeite had om de zich passief verzettende 1500 tot 2000 krakers uit het complex te slepen.
Enkele mensen die in Wijers actief waren kwamen na de ontruiming naar het pas gekraakte complex. Samen met een groep actieve krakers uit de Schinkelbuurt / Hoofddorppleinbuurt en in nauwe samenwerking met buurtcentrum de Meerpaal (nu Cascade), organiseerden zij o.a. het woonspreekuur en het jongerenwerk. Het complex bood in de begintijd ruimte aan initiatieven als sauna Fenomeen, peuterspeelplaats de Binnenpretjes (nu ondergebracht in buurtcentrum Cascade), Marrokkaans jongerencentrum Chabab, fietsenwerkplaats Farafina, muziekstudio's, concertzaal OCCII, café de Kasbah, kindertheateroefenruimte van Wijnand Stomp (sinds 1988 overgenomen door Teatro Munganga), infocentrum Bollox, restaurant Zorro's Zion (ook al onder die naam in Wijers, werd later The Byre, nu MKZ), vijf atelierruimtes, enkele woningen en een weelderige groene binnentuin.
Vanaf het begin is gestreefd naar een zo horizontaal mogelijke organisatiestructuur. De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende initiatieven liepen natuurlijk niet altijd even soepel. Er werden lange conflicten uitgevochten over de verdeling van de vierkante meters, waarbij sommigen teleurgesteld vertrokken en anderen hun plaats weer innamen.

In 1989 begon de gemeente Amsterdam de actie "Schoon Schip" waarbij alle in gemeentebezit verkerende kraakpanden werden aangeschreven. De Binnenpret kwam uiteindelijk als laatste aan de beurt en na jarenlange onderhandelingen met de Projectgroep HAT onder leiding van de heer Daalder werd een oplossing bereikt in de vorm van een erfpachtconstructie. Van kraker tot huurder is toch een stuk duurder!
In de jaren negentig verdween de manier van leven waarmee de kraakgroep Schinkelbuurt groot was geworden. Het was niet meer zo makkelijk om van een uitkering te leven en de vele vrijwilligers maakten plaats voor Melkertbanen en Banenpoolers. De bedrijfsinitiatieven vanaf begin 1984 zijn inmiddels uitgegroeid tot goedlopende kleinschalige bedrijven. Gaandeweg kwamen er initiatieven bij speciaal voor de jeugd uit de buurt: Kinderpret, ondergebracht in de OCCII, de cultuureducatieprojecten van Munganga, Rob Logister en Marie Raemakers en Marie's club (kinderatelier) in één van de ateliers. De Binnenpret is van meet af aan buurtgericht en laagdrempelig te werk gegaan. Een groot aantal Binnenpretmensen woont ook in deze buurt en trekt andere buurtbewoners mee naar deze unieke plek in Amsterdam Oud Zuid. De Melkertbanen worden tegenwoordig weer vrijwilligers...

Zie ook: ‘Zorg dat het van jou is’: Meyndert en Emmy over 30 jaar Binnenpret

HISTORY

On Friday, February 10, 1984, these nineteenth century draw horse stables designed by Abraham Salm in the Oud Zuid (Old South) area of Amsterdam were squatted as part of the "Day of Unrest", organised by the Amsterdam squatters' movement.

This was a protest against the imminent eviction of the huge "Wijers" squat complex on Nieuwezijds Voorburgwal, to build a Holiday Inn hotel. Wijers was evicted four days later by a force majeure of the police, who had great difficulty due to the passive resistance of 1500 to 2000 squatters.

Some people who were active in Wijers came to the newly squatted complex after the eviction. Together with a group of squatters from the active Schinkel Area / Neighborhood Hoofddorpplein and in close cooperation with the neighborhood center De Meerpaal (now Cascade), they organized, amongst other activities, the rental assistance hours and a youth help center. In those early days, the complex offered space to initiatives such as the sauna Fenomeen (Phenomenon), the toddler playground Binnenpretjes (now housed in Cascade), Moroccan youth center Chabab, bicycle workshop Farafina, music studios, the OCCII concert hall, the Kasbah café, the children's theatre practice space of Wijnand Stomp (adopted by Teatro Munganga in 1988), info centre the Bollox, restaurant Zorro's Zion - already active under the same name in Wijers, later The Byre, now MKZ - five artist's spaces, a few homes and a lush green courtyard.

From the beginning on, efforts were made towards maintaining a horizontal organizational structure. The interrelation between the various initiatives were obviously not always smooth. There were long conflicts fought on the distribution of square meters, which left some disappointed and others taking their place.

In 1989 the municipality of Amsterdam began the "Clean Ship" campaign in which all publicly owned squats were asked to negotiate. De Binnenpret finally ended up last in row and after long negotiations with the HAT Project led by Mr Daalder, an agreement was reached in the form of a rental arrangement. Try to remain independent, changing from squatter to tenant!

In the nineties, the way of life with which the squat group Schinkel Neighborhood had become large was vanishing. It was not easy anymore to get welfare money ("Do they owe you a living? Of course they do, of course they do!") anymore and the many volunteers made way for the Melkert jobs project: jobs subsidized by the state but paying below standard minimum wage. The business initiatives from the beginning in 1984 have now grown into thriving small businesses. Gradually, there were more initiatives especially for the youth from the neighborhood: Kinderpret, hosted by the OCCII, the culture education projects Munganga, Rob Logister and Marie Raemakers and Marie's club (children's workshop) in one of the artist's spaces. Binnenpret focussed on neighborhood-oriented and accessible activities from it's inception. A large number of Binnenpret people also live in this neighborhood and attract other local residents along to this unique place in Amsterdam Oud Zuid. Also, as Melkert jobs are no longer in use, the volunteers are back again.

De Binnenpret is still going strong after 26 years (februari 2010).